Elevhälsa

Pilskolan har ett samarbete med elevhälsoteamet på elevernas hemskola. I hemskolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och rektor. Det är elevens hemskola som står för skolhälsovården, vaccinationer och hälsobesök. På Pilskolan arbetar vi i elevkompetensteam runt elevernas hälsa. I teamet ingår speciallärare, logopeder, psykolog och enhetschef. Elevkompetensteamet träffas varje vecka. Pilskolan och hemskolan har ett uppföljningsmöte varje termin. Då ser man över elevernas behov och om placeringen på Pilskolan fortfarande är aktuell.

Elevhälsoteam

I hemskolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och rektor. EHT träffas och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.  

Hälsobesök

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Elevkompetensteam  

På Pilskolan har vi ett elevkompetensteam (EKT) med speciallärare, logopeder, skolpsykolog, skolkurator och enhetschef. Teamet träffas varje vecka och följer elevernas utveckling och hälsa. 

Skolpsykolog

Anita Svalland

Skolkurator

Josefine Eriksson
Uppdaterad: