Hörselpedagogiskt stöd

Hörselpedagogen medverkar till att elever med hörselnedsättning eller APD (auditiv perceptions svårighet) får samma möjlighet som övriga elever att tillgodogöra sig undervisningen genom att:

• Informera pedagoger om vad som är viktigt i kontakten med elever med hörselnedsättning

• Stötta pedagoger genom att ge råd och tips för undervisningen

• Öka elevers hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln

• Ge stöd i ämnen som kan vara svåra ur hörselsynpunkt samt vara ett komplement till den ordinarie specialläraren

• Bevaka att eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt

• Medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt

• Informera klasskamrater om ljudmiljö och hörsel

• Vara en förmedlande länk till Landstingets hörselvård

• Anordna hörselträffar

Uppdaterad: