Verksamhet & klassens sidor

Pilskolan är en resursskola för elever med hörselnedsättning och/eller språkstörning. Pilskolan tillhör grundskolan i Uppsala kommun.

Pilskolan har plats för 45 elever, från åk F- 9. Eleverna är uppdelade i mindre grupper med 5-8 elever i varje grupp. I skolan finns två arbetslag. Arbetslaget åk 1-6 samt arbetslaget åk 7-9. Personalen i arbetslagen arbetar i team och har flera professioner. Skolan har hög personaltäthet, för att kunna svara upp mot det uppdrag, skolan har i kommunen.

Samtliga elever tillhör en hemskola och hemskolans rektor tar del av elevens skolgång, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 2 ggr/år.
Då utvärderas även om eleven ska ha en fortsatt placering på Pilskolan eller om det är aktuellt med en utslussning till hemskolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & klassens sidor