Ambulerande hörselpedagoger

Uppsala kommuns ambulerande hörselpedagoger är från och med hösten 2018 stationerade på Konsultativt stöd och har kommunens alla grundskolor och de kommunala gymnasieskolorna som sitt arbetsområde. Hörselpedagogen medverkar till att elever med hörselnedsättning eller APD (auditiv perceptions svårighet) får samma möjlighet som övriga elever att tillgodogöra sig undervisningen genom att:

• Informera pedagoger om vad som är viktigt i kontakten med elever med hörselnedsättning  

• Stötta pedagoger genom att ge råd och tips för undervisningen

• Öka elevers hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln

• Ge stöd i ämnen som kan vara svåra ur hörselsynpunkt samt vara ett komplement till den  
    ordinarie specialläraren

• Bevaka att eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt

• Medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt

• Informera klasskamrater om ljudmiljö och hörsel

• Vara en förmedlande länk till Landstingets hörselvård

 

 

Uppdaterad: